ЗАТВЕРДЖУЮ

МИТРОПОЛИТ КИЇВСЬКИЙ І ВСІЄЇ УКРАЇНИ
ПРЕДСТОЯТЕЛЬ
ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ
ЕПІФАНІЙ


СТАТУТ

РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
“БРАТСТВО СВЯТОГО АРХІСТРАТИГА МИХАЇЛА ПРИ УКРАЇНСЬКІЙ ПРАВОСЛАВНІЙ ЦЕРКВІ
(ПРАВОСЛАВНІЙ ЦЕРКВІ УКРАЇНИ) “

нова редакція
(ідентифікаційний код 22894328)

м. Київ – 2020р.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БРАТСТВО СВЯТОГО АРХІСТРАТИГА МИХАЇЛА ПРИ УКРАЇНСЬКІЙ ПРАВОСЛАВНІЙ ЦЕРКВІ (ПРАВОСЛАВНІЙ ЦЕРКВІ УКРАЇНИ)” створена та діє у відповідності із Конституцією України, Цивільним кодексом України, Законом України «Про свободу совісті та релігійні організації» та у відповідності з іншими нормативно-правовими актами чинного законодавства України, а також цим Статутом та Статутом про управління Української Православної Церкви Київського Патріархату.
1.2. РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БРАТСТВО СВЯТОГО АРХІСТРАТИГА МИХАЇЛА ПРИ УКРАЇНСЬКІЙ ПРАВОСЛАВНІЙ ЦЕРКВІ (ПРАВОСЛАВНІЙ ЦЕРКВІ УКРАЇНИ)” (надалі іменується – «Братство») створена для проведення заходів з розбудови Української Православної Церкви (Православній Церкві України), поширенню Православної Віри Христової, захисту релігійних, культурних цінностей Української Православної Церкви (Православної Церкви України) та українського народу, духовної та патріотичної підтримки Збройних Сил України. Братство є добровільною, релігійною, духовною організацією діяльність якої регламентується принципами християнської, православної віри і моралі.
1.3. Братство прагне до подолання існуючого церковного розділення та утвердження в Україні єдиної Помісної Автокефальної Української Православної Церкви з Патріаршим престолом у м. Києві.
1.4. Назва Братства:

українською мовою:
повна – РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БРАТСТВО СВЯТОГО АРХІСТРАТИГА МИХАЇЛА ПРИ УКРАЇНСЬКІЙ ПРАВОСЛАВНІЙ ЦЕРКВІ (ПРАВОСЛАВНІЙ ЦЕРКВІ УКРАЇНИ)”;

скорочена – РО “БРАТСТВО СВЯТОГО АРХІСТРАТИГА МИХАЇЛА ПРИ УПЦ (ПЦУ)”.

англійською мовою:

повна – RELIGIOUS ORGANIZATION “BROTHERHOOD OF ST. ARCHANGEL MICHAEL OF UKRAINIAN ORTHODOX CHURCH (ORTHODOX CHURCH OF UKRAINIAN )”.

1.5. Місцезнаходження Братства: 01001, Україна, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4-б
1.6.Братство є правонаступником Київського Богоявленського Братства заснованого у 1615 році, з ініціативи якого в Україні була відновлена Православна церковна ієрархія.

1.7. Братство визнається юридичною особою з дня його державної реєстрації. Братство як юридична особа користується правами і несе обов’язки відповідно до чинного законодавства України і цього Статуту, наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може набувати майнові та особисті немайнові права, вступати в зобов’язання, виступати в суді від свого імені.
1.8. Цивільна правоздатність Братства виникає з моменту його створення і припиняється з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення. Цивільна правоздатність Братства може бути обмежена лише за рішенням суду.
1.9. Братство набуває цивільних прав та обов’язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.
1.10. Братство має круглу печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи зі своїм найменуванням, власні бланки, емблему /Архістратиг Михаїл, що тримає в правій руці вогняний меч, а в лівій щит із зображенням хреста і символа “священного вогню” /триквестером/ в середині перехрестя, розпізнавальну символіку, та інші атрибути.
1.11. Братство має самостійний баланс, може відкривати поточні та вкладні (депозитні) рахунки у банках, а також укладати договори та інші угоди тільки після його реєстрації.
1.12. Братство самостійно обирає банківські установи для здійснення кредитно-розрахункових операцій. Братство самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями усім належним йому майном.
1.13. Братство є неприбутковою, релігійною організацією та може мати відповідні права і пільги, визначені чинним законодавством України для неприбуткових та релігійних організацій.

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ БРАТСТВА

2.1. Основною метою діяльності Братства є задоволення релігійних потреб громадян сповідування і поширювання християнської православної віри, відновлення та поширення Православної Віри Христової в культурному і громадському житті українського народу, сприяння здійсненню благодійної діяльності в інтересах суспільства та окремих категорій осіб, захист і відстоювання їхніх прав та інтересів, й здійснення добродійної та милосердницької діяльності, надання допомоги всім тим, хто її потребує.
2.2. Братство веде духовно-релігійну, просвітницьку та роз’яснювальну роботу, допомагає православним християнам усвідомити своє призначення в земному житті і сповідує євангельський, православний спосіб життя.
2.3. Братство стоїть на захисті духовних, релігійних, культурних надбань і цінностей українського народу.
2.4. Для досягнення своєї мети Братство, згідно чинного законодавства України, здійснює:
2.2.1. сприяння поширенню Православної Віри Христової і розбудови Української Православної Церкви (Православної Церкви України);
2.2.2. діяльність спрямовану на утвердження гуманізму і милосердя у суспільстві та розвиток благодійної діяльності в Україні,
2.2.3. богослужіння, таїнства, обряди, хресні ходи та церемонії в храмах, каплицях й інших культових будівлях і спорудах, на територіях, що відносяться до них, а також в місцях релігійного шанування (паломництва) та в інших місцях;
2.2.4. поширення православних релігійних переконань безпосередньо або через засоби масової інформації;
2.2.5. місіонерську, доброчинну та милосердницьку діяльність;
2.2.6. благодійну діяльність, діяльність у сфері соціального обслуговування дітей-сиріт, дітей, які залишилися без піклування батьків і дітей, які перебувають у важкій життєвій ситуації, літніх громадян та інвалідів;
2.2.7. благодійну діяльність в лікувально-профілактичних установах та закладах охорони здоров’я, дитячих будинках, будинках-інтернатах для престарілих та інвалідів;
2.2.8. сприяє наданню допомоги соціально-незахищеним верствам населення, особам похилого віку, інвалідам і всім знедоленим, які мають потребу в допомозі;
2.2.9. співпрацю з благодійними та гуманітарними фондами та організаціями;
2.2.10. організацію та проведення навчання релігії, спрямованого на задоволення потреби особистості в духовному, соціальному, інтелектуальному, культурному і етичному розвитку за допомогою здійснення освітньої діяльності;
2.2.11. організацію та проведення просвітницьких лекцій, учбових занять, семінарів, конференцій з питань духовно-релігійного культурного життя;
2.2.12. організацію та проведення паломництва, в тому числі місцями зародження та становлення християнської православної віри на території України та за кордоном;
2.2.13. прийом та проведення зустрічей з релігійними діячами;
2.2.14. сприяння проведенню історико-археологічних досліджень;
2.2.15. сприяння створенню науково-дослідних установ, заповідників та музеїв;
2.2.16. організацію конкурсів на кращі твори літератури, музики, образотворчого мистецтва, архітектури тощо, які сприяють духовному відродженню українського народу;
2.2.17. замовляти виготовлення проектів, отримувати гранти;
2.2.18. виконання інших завдань відповідно до чинного законодавства України.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ БРАТСТВА

3.1. Відповідно до мети діяльності, Братство має право:
3.1.1. для виконання своїх статутних завдань, у порядку, визначеному чинним законодавством України, засновувати видавничі, поліграфічні, виробничі, реставраційно-будівельні, сільськогосподарські та інші підприємства, а також добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), які мають право юридичної особи;
3.1.2. створювати духовні навчальні заклади для релігійної освіти дітей та дорослих;
3.1.3. укладати договори, угоди;
3.1.4. придбавати і відчужувати, в установленому чинним законодавством України порядку, майно та інші матеріальні цінності;
3.1.5. будувати, набувати, відчужувати, брати і здавати в оренду будови, споруди, інше нерухоме і рухоме майно;
3.1.6. приймати необхідні рішення і проводити дії, що віднесені до компетенції Управління і не суперечать чинному законодавству України, Статуту про управління Української Православної Церкви (Православної Церкви України) та цього Статут
3.1.7. замовляти проектну документацію для будівництва храмів;
3.1.8. замовляти та організовувати навчальні, мистецькі, реставраційні та інші майстерні;
3.1.9. брати участь у міжнародних благодійних проектах, благодійних виставках та концертах, зустрічах з діячами культури, науки та представниками церков;
3.1.10. здійснювати добродійну діяльність, як самостійно, так і через громадські фонди;
3.1.11. приймати на роботу громадян;
3.1.12. самостійно розробляти свою організаційну структуру, визначати форми і систему оплати праці, доплати, премії та інші умови матеріального стимулювання працівників згідно із чинним законодавством України;
3.1.13. закуповувати, орендувати, замовляти за рахунок власних фондів обладнання чи інші матеріальні ресурси;
3.1.14. організовувати і брати участь в організації конференцій, семінарів, симпозіумів, конкурсів, виставок, призначати спеціалізовані призи та премії;
3.1.15. вирішувати всі інші питання відповідно до чинного законодавства України.
3.2. Братство зобов’язане суворо дотримуватися норм чинного законодавства України.
3.3. Братство може мати також інші права та обов’язки передбачені цим Статутом, Статутом про управління Української Православної Церкви (Православної Церкви України), та чинним законодавством України.

4. МАЙНОВИЙ СТАН БРАТСТВА

4.1. Братство володіє, користуються і розпоряджаються майном, яке належить йому на праві власності, у відповідності зі своєю статутною діяльністю та призначенням майна. Майно Братства складають основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності та фінансові ресурси, вартість яких відображається на самостійному балансі.
4.2. Братство може отримувати для своїх потреб земельні ділянки, будівлі, в тому числі культові, приміщення для виробничої, соціальної, благодійницької, культурно-просвітницької діяльності, а також інше майно, необхідне для забезпечення своєї статутної діяльності, яке надається органами державної влади та місцевого самоврядування, державними, муніципальними, громадським та іншими організаціями, а також громадянами, згідно з чинним законодавством України, або мати їх у власності.
4.3. Братство має право власності на майно, придбане або створене ним за рахунок власних коштів, пожертвуване фізичними та юридичними особами, підприємствами, установами та організаціями, або передане державою, а також придбане на інших підставах, передбачених чинним законодавством України.
4.4. У власності Братства може бути також майно, що знаходиться за межами України.
4.5. Братство має право звертатися за добровільними фінансовими та іншими пожертвуваннями, і одержувати їх.
4.6. Джерелами формування майна Братства є:
4.6.1. грошові кошти з вступних та членських внесків, та майно, що передається Братству Київською Митрополією Української Православної Церкви (Православної Церкви України);
4.6.2. добровільні фінансові та інші пожертвування, як від релігійних організацій, їх підприємств, закладів, так і від державних та громадських організацій і підприємств, а також приватних осіб, як в Україні, так із-за кордону;
4.6.3. майно, придбане в суб’єктів господарювання, організацій та громадян, у встановленому чинним законодавством України порядку;
4.6.4. інші джерела, що не заборонені чинним законодавством України.
4.7. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Братства або передане йому в користування, несе Братство, якщо інше не передбачено цим Статутом.
4.8. Частина майна Братства може бути передана заснованим підприємствам, за рішенням та на умовах, що визначаються Головою Братства.
4.9. На рухоме і нерухоме майно богослужбового призначення не може бути звернено стягнення за претензіями кредиторів, а також воно не може бути передано в заставу та бути гарантією боргових зобов’язань.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА СТРУКТУРА БРАТСТВА.

5.1. Братство Святого Архістратига Михаїла є складовою частиною Української Православної Церкви (Православної Церкви України).
5.2. Митрополит Київський і всієї України Предстоятель Православної Церкви України здійснює начальницьке спостереження і вище керівництво діяльністю Братства.
5.3. Погоджує (благословляє) рішення Голови Братства у випадках, передбачених цим Статутом;
Митрополит Київський і всієї України Предстоятель Православної Церкви України вправі давати обов’язкові для виконання доручення Голові Братства. Про виконання доручень Голова Братства звітує Митрополиту Київському і всієї України Предстоятелю Православної Церкви України.
5.4. Основу Братства складають представництва (осередки), які створюються за наявності не менше трьох членів: при парафіях УПЦ (ПЦУ) та самостійно у випадку відсутності парафій.
5.5. Вищим керівним органом Братства є Голова /Стратиг/.
5.6. Керівництво Секретаріатом Братства здійснює Голова /Стратиг/ Братства, який обирається Радою Братства безстроково і благословляється на цю посаду Митрополитом Київським і всієї України Предстоятелем Православної Церкви України.

5.7. Секретаріат Братства є постійно діючим органом Братства:

 • вирішує поточні питання діяльності Братства;
 • скликає Раду Братства;
 • забезпечує виконання рішень Ради Братства;
 • створює комісії, секції, відділи з питань діяльності Братства;
 • організація діловодства і внутрішнього розпорядку роботи Братства, забезпечення зберігання архіву;
 • контроль за відповідністю діяльності Братства актам чинного законодавства України та цим Статутом;
 • вирішення питання прийому на роботу та звільнення співробітників Братства;

5.8. Собор Братства та Рада Братства:
5.8.1. Термін «Собор Братства», в тексті Статуту Братства та всіх інших документах, які стосуються діяльності Братства – визначає розширене зібрання членів Братства, кількісний склад якого визначає Рада Братства. Собор Братства, як дорадчий орган подає на розгляд Раді Братства пропозиції щодо статутної діяльності Братства та стратегії розвитку Братства.
5.8.2. Рада Братства формується за поданням нових кандидатур Головою Братства /Стратига/, Собором Братства та затверджуються Радою Братства. В члени Ради Братства приймаються члени Братства, які приймають активну діяльність у розвитку Братства.
5.8.3. Виключною компетенцією Ради Братства є: прийняття Статуту Братства і внесення до нього змін, які підлягають затвердженню із письмового дозволу (благословення) Митрополита Київського і всієї України Предстоятеля Православної Церкви України та реєстрації у встановленому порядку;

 • затвердження Положень Братства та доповнень до них, які є невід’ємною їх частиною;
 • визначення стратегічних напрямків діяльності Братства, планів по їх реалізації;
  • затвердження емблеми, символів та відзнак Братства;
  • затвердження ритуалів Братства (прийом членів Братства, нагородження та ін.);
  • затвердження програм та проектів діяльності Братства;
  • затвердження графіку чергових засідань Ради Братства на поточний рік;
  • прийняття рішень про позачергові засідання Ради Братства.
   5.9. Рішення Собора Братства та Ради Братства приймається простою більшістю голосів.

5.10. Голова Братства /Стратиг/ діє від імені Братства та вирішує усі питання його діяльності в межах встановлених цим Статутом.
5.11. Рішення Голови /Стратига/ Братства оформлюються його наказами.
5.12. До компетенції Голови /Стратига/ Братства належить :
5.12.1. організація діяльності по всіх напрямках статутної діяльності Братства у відповідності до планів, програм, інших нормативних актів Братства;
5.12.2. забезпечення єдності Братства;
5.12.3. здійснення заходів із забезпечення Братства необхідними засобами для здійснення основних цілей діяльності та завдань Братства;
5.12.4. представляти на Собор Братства та Раду Братства нових кандидатур членів Ради Братства.
5.12.5. скликати засідання Секретаріату Братства;
5.12.6. скликати засідання Собор Братства та Ради Братства;
5.12.7. представляти Братство в державних, громадських, духовно-релігійних органах та організаціях, у тому числі за кордоном;
5.12.8. підготовка проектів рішень з питань, які входять до компетенції Митрополита Київського і всієї України Предстоятеля Православної Церкви України.
5.12.9. здійснення заходів по розвитку матеріально-технічної бази Братства;
5.12.10. підготовка і подання на розгляд та затвердження Митрополита Київського і всієї України Предстоятеля Православної Церкви України: звітів про результати діяльності Братства; пропозиції з питань удосконалення діяльності Братства; програм і планів діяльності Братства;
5.12.11. без довіреності (доручення) представляти Братство у всіх відносинах з державними органами, громадськими та релігійними організаціями, а також з юридичними і фізичними особами як на території України, так і за її межами;
5.12.12. видавати доручення іншим фізичним та/або юридичним особам на представництво інтересів Братства. При цьому обсяг повноважень уповноважених в такий спосіб інших осіб не може перевищувати обсяг компетенції Голови /Стратига/ Братства, що визначений цим Статутом;
5.12.13. проведення господарських операцій, розпоряджатися майном та грошовими коштами Братства, укладати від імені Братства відповідні договори (угоди) в порядку, передбаченому цим Статутом (включаючи угоди, спрямовані на придбання або безоплатне отримання майна у власність чи користування Братства);
5.12.14. видавати накази, доручення, розпорядження та інструкції з питань діяльності Братства;
5.12.15. затверджувати штатний розпис і порядок оплати праці працівників Братства;
5.12.16. здійснення нагляду за дотриманням цього Статуту, Правил внутрішнього розпорядку та інших внутрішніх документів Братства;
5.12.17. забезпечення виконання рішень та доручень Митрополита Київського і всієї України Предстоятеля Православної Церкви України;
5.12.18. застосування заходів заохочення та стягнення щодо співробітників Братства;
5.12.19. затвердження правил, положень, посадових інструкцій та інших внутрішніх документів Братства;
5.12.20. збереження та утримання в належному порядку будівель, споруд, приміщень і прилеглих територій, що належать Братству, земельних ділянок і всього майна, що належить Братству на праві власності або перебуває в його користуванні, і забезпечує його облік;
5.12.21. прийняття рішення про створення (скасування) структурних підрозділів Братства, в порядку передбаченому цим Статутом;
5.12.22. здійснення інших повноважень, передбачених цим Статутом.
5.13. Голова Братства має право підпису будь-яких документів, стосовно діяльності Братства, по взаємовідносинах з банківськими установами, державними органами, а також інших документів, необхідних для забезпечення діяльності Братства без окремої довіреності, в межах повноважень передбачених даним Статутом.
5.14. Особи, які відповідно до чинного законодавства України чи цього Статуту виступають від імені Братства, порушують свої обов’язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними Братству.
5.15. Канцлер Братства, у разі відсутності Голови /Стратига/ Братства, приймає участь в здійсненні керівних функцій Братства.
5.16. Норми представництва і умови обрання делегатів на Раду Братства, а також місце і дата їх проведення визначається Головою /Стратигом/ Братства.
5.17. У разі відсутності Голови /Стратига/ та Канцлера Братства, керівництво здійснює відповідальний Секретар Братства.
Перелік повноважень Голови /Стратига/ Братства може бути розширений на підставі окремих доручень Митрополита Київського і всієї України Предстоятеля Православної Церкви України.

6. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ В ЧЛЕНИ БРАТСТВА. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

6.1. Вступ нових членів в Братство та виключення осіб із Братства, здійснюється, згідно Положення про членство в установленому статутом порядку.
6.2. Членом Братства може стати особа, що досягла віку 18 років, незалежно від статі, громадянства і національності, що пройшла таїнство хрещення та є православним християнином, поділяє мету Братства та не знаходиться під церковним судом.
6.3. Вступ до Братства затверджується рішенням Голови Братства.
6.4. Бажаючі вступити до Братства повинні:

подати заяву про вступ у Братство;

мати рекомендацію одного з членів Братства (окрім осіб, які визнані публічно громадскістю та зарекомендували себе активною релігійною та громадською діяльністю);

пройти випробувальний термін протягом року, під час якого брати активну участь у діяльності Братства.
6.5. Всі члени Братства мають рівні права і обов’язки.
6.6. Члени Братства зобов’язані:

виконувати вимоги Статуту Братства;

виконувати рішення керівних органів Братства;

своєю діяльністю зміцнювати авторитет Братства;

систематично відвідувати богослужіння.
6.7. Члени Братства, які не дотримуються Статуту Братства, не виконують рішень його керівних органів, завдали шкоди авторитету Братства та Українській Православній Церкві (ПЦУ), будуть виключені з членів Братства за рішенням Голови Братства.

7. ПРАЦЯ ТА ЇЇ ОПЛАТА. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІ

7.1. Голова Братства може приймати на роботу найманих працівників, на основі трудового договору.
7.2. Конфіденційну інформацію Братства становлять наступні відомості:

матеріали ділового листування Братства з іншими юридичними та/або фізичними особами, у тому числі у випадках, якщо таке листування здійснюється за допомогою електронної пошти;

матеріали особових справ працівників та посадових осіб Братства.
7.3. Порядок забезпечення збереження, використання відомостей, що становлять конфіденційну інформацію Братства, визначається у відповідному положенні, яке затверджується Головою Братства.
7.4. Посадові особи, працівники Братства повинні зберігати конфіденційну інформацію і несуть за її розголошення відповідальність, передбачену актами чинного законодавства України.
7.5. Збитки, завдані внаслідок розголошення конфіденційної інформації, Братству відшкодовуються винними особами в повному обсязі.
7.6. Братство не несе відповідальність за зобов’язання окремих членів Братства.

8. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

8.1. Братство самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський і фінансовий облік своєї роботи, веде статистичну звітність згідно з установленими нормами, подає її в установленому чинним законодавством України порядку до органів, яким законодавством надано право контролю за відповідними напрямами діяльності.
8.2. Голова Братства несе персональну відповідальність за достовірність бухгалтерської та статистичної звітності.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

9.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться Головою /Стратигом/ Братства та затверджуються Митрополитом Київським і всієї України Предстоятелем Православної Церкви України, після чого реєструються у порядку встановленому чинним законодавством України.

10. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

10.1. Діяльність Братства може бути припинено у зв’язку з його реорганізацією (поділом, злиттям, приєднанням) або ліквідацією.
10.2. Реорганізація Братства здійснюється за рішенням трьох четвертих делегатів Собору.
10.3. При реорганізації Братства вся сукупність прав та обов’язків Братства, а також все майно, переходить до його правонаступників неприбуткових організацій.
10.4. Братство ліквідується:
10.4.1. за рішенням Митрополита Київського і всієї України Предстоятеля Православної Церкви України;
10.4.2. на підставі рішення суду;
10.4.3. за іншими підставами, передбаченими чинним законодавством України.
10.5. Рішенням про ліквідацію Братства призначається ліквідаційна комісія, яка сповіщає всіх кредиторів про ліквідацію Братства, а також здійснює процедуру ліквідації.
10.6. Ліквідація Братства здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною органом, який прийняв рішення про ліквідацію, у встановленому чинним законодавством України порядку.
10.7. Після припинення діяльності Братства, майно, яке надане йому у користування державними, громадськими організаціями або громадянами, повертається його колишньому власнику.
10.8. У разі припинення діяльності Братства шляхом ліквідації, його рухоме і нерухоме майно культового призначення, переходить у власність Київської Митрополії Української Православної Церкви (ПЦУ). Інше майно Управління спрямовується на задоволення вимог його кредиторів.
10.9. Майно Братства, що залишилось після розрахунку з кредиторами та здійснення інших обов’язкових розрахунків, переходить у власність Київської Митрополії Української Православної Церкви (ПЦУ).

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Положення цього Статуту набувають чинності з моменту державної реєстрації.
11.2. Питання, що не врегульовані цим Статутом, вирішуються в порядку встановленому чинним законодавством України.